Klauzula informacyjna dla klientów

Na podstawie art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

INFORMACJE OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez klientów jest DAMECH Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o. KRS: 0000312654, NIP: 8762397603, REGON: 340493143 z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Przemysłowej 13.
 • Jeżeli w ramach współpracy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z RODO.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie gdy:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • jest to niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Spółką, składają Państwo zamówienia na produkty Spółki lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • jest to konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. obowiązku wystawienia faktury bądź innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa - dotyczy to przypadków udostępnienia danych Klientów na żądanie właściwych organów lub sądów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przez uzasadnione interesy Spółki należy m.in. rozumieć:
  • zawieranie i wykonywanie umów z Klientami będącymi jednostkami, organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub osobami prawnymi;
  • ustalanie lub dochodzenie przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  • weryfikacja danych Klientów w publicznych rejestrach.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy sprzedaży przez okres obowiązywania umowy lub wypełnienia jej zobowiązań,
  • realizacji usług związanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne i pogwarancyjne przez okres udzielonej gwarancji jak również rękojmi na sprzedawane produkty,
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej lub telefonicznej przez okres udzielonej zgody do momentu jej odwołania,
  • archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa - Ordynacja podatkowa przez okres wynikający z ww. przepisów.
 • Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane dla celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez przewidziane przepisami prawa terminy przedawnienia takich roszczeń, liczone od dnia wymagalności roszczenia.
 • Podanie danych niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów jest dobrowolne. Jednakże niepodanie ich uniemożliwi ich realizację.

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe niezbędne dla realizacji ww. celów Spółka otrzymuje bezpośrednio od Klienta.
 • Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Klientów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • biuro rachunkowe,
  • dostawcy usług kurierskich i pocztowych,
  • firmy transportowe, spedytorskie,
  • kancelarie prawne,
  • firma świadcząca usługi informatyczne,
  • upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy Spółki,
  • podmioty i organy administracji publicznej uprawione na postawie przepisów,
  • inne podmioty, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Państwa Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię, jak również do organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 • Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 • W przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: damech@damech-ks.pl. lub w formie listownej na adres: DAMECH Konstrukcje Stalowe Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 13, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.damech-ks.pl